Kort sammanfattning.

Tenhultasjön uppnår en god ekologisk status enligt länsstyrelsernas senaste klassning.

Dock uppnås inte god kemisk status, detta dels på grund av kvicksilvervärden, sjön ligger inom ett område där de normala kvicksilverhalterna ligger inom livsmedelsverkets krav på max 50mg/kg fisk.
Men inte inom det hårdare EU kravet på max 20mg/kg (vilket väldigt få svenska sjöar gör). Kvicksilver ligger lagrat i marken och läcker ut i vattendragen, den främsta källan till att kvicksilver finns i markerna är "luftnedfall" både gamla och nya, nationella och internationella. Den främsta källan till kvicksilverutsläpp idag är förbränning av kol.

En annan kemisk faktor är PBDE, vilket är ett flamskyddsmedel. Alla ytvatten i sverige har för höga värden av PBDE, ämnet förbjöds 2004 för användning innom EU men utsläppen kommer med luften från andra delar av världen också, samt läckage från produkter och soptippar.

Sammanfattningsvis är Tenhultasjön en genomsnittlig svensk sjö ur miljöhänsyn. Läs mer via länken ovan om du har funderingar.

Dela den här sidan